Dla Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy -Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) najpóźniej do 28.02.2021r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca papierowych dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do dnia 31.01.2021r wyślemy do Państwa pięciokrotnie wezwanie do złożenia papierowych dokumentów akcji w spółce. Ustawa nie wprowadza tu żadnych wyjątków i zobowiązuje nas do wysłania 5 wezwań do wszystkich akcjonariuszy, natomiast otrzymanie kolejnego wezwania po złożeniu dokumentów akcji w spółce nie wymaga już żadnego dodatkowego działania z Państwa strony.

I wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 29.09.2020r:

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu Przedsiębiorstwa Handlowego WĘGLOBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywam Państwa jako akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlowego WĘGLOBUD S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji w terminie do dnia 28.02.2021r.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Monte Cassino 18a, 70-467 Szczecin w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 – 15.30.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który zacznie obowiązywać od 01.03.2021r.

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z w/w ustawą:

  • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
  • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki: http://weglobud.pl/dla-akcjonariuszy/ przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
  • Po dniu 31 marca 2021r  wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.
  • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 01 marca 2026r.

Z poważaniem,

Zarząd PH Węglobud S.A.

II wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 28.10.2020r: II wezwanie

III wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 26.11.2020r: III wezwanie

IV wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 22.12.2020r: IV wezwanie

V wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 21.01.2021r: V wezwanie