RODO

Realizując obowiązki informacyjne wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Przedsiębiorstwo Handlowe WĘGLOBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (ul. Monte Cassino 18A, 70‑467 Szczecin), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000133968, NIP: 8510206710, REGON: 810003359, kapitał zakładowy w wysokości: 1.050.000,00 złotych wpłacony w całości.

Z Administratorem można się kontaktować:

  • pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Monte Cassino 18A, 70-467 Szczecin
  • lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@weglobud.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) pozyskania oferty, prowadzenia negocjacji, zawarcia i wykonania umowy, której Pan/ Pani jest stroną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja działań marketingowych polegających na dostarczaniu klientom informacji o produktach i usługach świadczonych przez Administratora, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrona przed roszczeniami, a także zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie nasi pracownicy oraz inne podmioty, z którymi współpracujemy na podstawie zawartych umów – np. dostawcy systemów informatycznych, firmy świadczące usługi prawne, księgowe.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b) sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych,

c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Z praw wskazanych w pkt. 6 powyżej można skorzystać poprzez:

a) kontakt e-mailowy pod adresem: sekretariat@weglobud,pl

b) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Monte Cassino 18A, 70‑467 Szczecin.

7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Pani / Pana.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez ich podania nie jest możliwe zawarcie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

9. Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie, wywołujących skutki prawne dla osoby, której dane mogą być przetwarzane.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 powyżej.